Regulamin promocji „Wiosenna promocja 7% taniej!”

 

Regulamin promocji „ Wiosenna promocja 7% taniej! ”

 

Postanowienia wstępne

1.

Promocja organizowana jest przez firmę GOTAR Krzysztof Jaszek z siedzibą w Olbrachcicach Wielkich 118, 57-200 Ząbkowice Śląskie, NIP: 887-136-14-78,

występującą na rynku pod marką Artbed Colleciton, zwaną dalej „Organizatorem”

2.

Niniejszy Regulamin określa zasady promocji

Wiosenna promocja 7% taniej!

 

Definicje

1.

Uczestnik:

każda osoba fizyczna lub prawna (Klient), która dokona zakupu dowolnego produktu w sklepie internetowym pod adresem www.artbed.pl w okresie od 16 kwietnia 2018 do 22 kwietnia 2018.

2.

Organizator:

GOTAR Krzysztof Jaszek z siedzibą w Olbrachcicach Wielkich 118, 57-200 Ząbkowice Śląskie, NIP: 887-136-14-78,

występującą na rynku pod marką Artbed Colleciton,

 

Zakres czasowy i terytorialny Promocji

1.

Promocja obowiązuje w dniach od 16 kwietnia 2018 do 22 kwietnia 2018

2.

Promocja obowiązuje w sklepie internetowym Organizatora www.artbed.pl, a zamawiający może złożyć zamówienie znajdując się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub w dowolnym innym miejscu z tym że adres dostawy może znajdować się wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 

Zasady Promocji

1.

Promocją są objęte wszystkie produkty zakupione w sklepie internetowym Organizatora www.artbed.pl z wykorzystaniem kodu promocyjnego 1-HW28-08WQ, dostępnego w materiałach promocyjnych promocji dostępnych na facebookowym profilu firmowym organizatora 

2.

By wziąć udział w promocji, Uczestnik musi w trakcie składania zamówienia w sklepie internetowym Organizatora, podać kod promocyjny wymieniony w pkt. 1, rozdz. Zasady Promocji tego regulaminu.

Rabat w wysokości 7%, zostanie po jego aktywowaniu przez Uczestnika automatycznie naliczony przez sklep.

3.

Promocja nie łączy się z innymi promocjami prowadzonymi przez Organizatora.

Rabat na produkty objęte również innymi promocjami, zostanie po aktywowaniu kodu rabatowego promocji „Wiosenna promocja 7% taniej!” automatycznie nadpisany do wysokości 7%.

4.

Materiały reklamowe dotyczące Promocji mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Tryb składania i rozpatrywania reklamacji

1.

Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Promocji mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora lub w formie elektronicznej (za pomocą e-maila wysłanego na adres artbed@artbed.pl). Reklamacja powinna zawierać dane identyfikacyjne Uczestnika, a także opis zarzutów stanowiących podstawę reklamacji, oraz żądanie określonego zachowania się przez Organizatora.

Reklamację należy złożyć niezwłocznie od ujawnienia zdarzenia będącego podstawą reklamacji.

2.

Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. Przy rozpoznawaniu reklamacji Organizator opiera się na treści niniejszego Regulaminu oraz przepisach prawa polskiego.

O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony z zachowaniem formy złożenia reklamacji, lub w formie zgodnej ze złożoną przez siebie dyspozycją, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

Postanowienia końcowe

1.

Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Promocji pod nazwą „Wiosenna promocja 7% taniej!”.

Udział w Promocji nie podlega przeniesieniu na inny podmiot, zwłaszcza prawa i obowiązki Uczestnika Promocji nie mogą być przenoszone, sprzedawane ani zbywane w żaden inny sposób.
2.
Klient biorący udział w Promocji akceptuje warunki niniejszego regulaminu

3.

Regulamin akcji jest dostępny na stronie www.artbed.pl, oraz w siedzibie organizatora.